24-hodinovka 2024 REGISTRÁCIA

Priatelia plavci aj nadšenci plávania, 24-hodinovka je tu!

Pozývame Vás na štvrtý ročník jedinečného plaveckého maratónu 24-hodinového diaľkového vytrvalostného plávania na otvorenej vode.  Maratón sa bude konať 15. 6. 2024 až 16. 6. 2024. Vstup do vody a oficiálny začiatok bude, tak ako aj v minulých ročníkoch presne o 12:00. Miestom konania je areál jazera Nové Košariská v Dunajskej Lužnej.

Základným predpokladom Vašej účasti je včasná registrácia a následná úhrada registračného poplatku do 15.5. 40€, od 16.5. do 31.5 45€, od 1.6. do 10.6. 50€. Poplatok sa uhrádza výhradne bankovým prevodom a kontrola úhrady je možná cez náš transparentný účet. V tomto poplatku máte zahrnutú účasť na podujatí, zabezpečenie vodnej záchrany, rozhodcov, časomieru, jedny raňajky a dve teplé jedlá. Ďalšie možnosti občerstvenia budú v Bufete Nad Jazerom a v Bufete Na pláži. Kto si chce dopriať luxusnejšie jedlo a prostredie, má k dispozícii aj reštauráciu Mango, v tesnej blízkosti areálu jazera. Viac informácií nájdete v propozíciách podujatia.

Hlavným priestorom pre účastníkov a zároveň aj hlavným stanom bude Bufet Nad Jazerom. Dozviete sa tu všetko potrebné pre hladký priebeh celého podujatia. Tu sa bude odohrávať prezentácia plavcov, otvorenie podujatia a aj záverečný ceremoniál. Zároveň tu bude zabezpečené aj parkovanie v cene 5€ na dva dni na parkovisku pri Bufete Nad Jazerom. Záujemcovia o ubytovanie v stane alebo vlastnom karavane majú možnosť zabezpečiť si ubytovanie v Bufete Na pláži. Cena za bežný stan je 10€ na deň, za karavan 20€/deň. Všetky pozemky jazera aj jeho okolia sú súkromné, preto rešpektujeme ceny za služby, ktoré nám poskytnú ich majitelia.

Všetky ďalšie informácie o podujatí a jeho organizácii nájdete aj priebežne na našom webe www.velkavoda.sk , v prípade otázok píšte na info@velkavoda.sk.

Pozorne si pred registráciou prečítajte propozície súťaže. Neprehliadnite, že nie sú povolené neoprénové plavky, je povinná nafukovacia bójka a plávacia čapica so štartovým číslom. Tú dostanete pred štartom.


Fellow swimmers and swimming enthusiasts, the 24-hour race is here!

We invite you to the fourth edition of the unique 24-hour long-distance endurance open water swimming marathon.  The marathon will take place on June 15, 2024 to June 16, 2024. Entry into the water and the official start time will be, as in previous editions, at 12:00 noon sharp. The venue is the area of the lake Nove Kosariska in Dunajska Luzna.

The basic prerequisite for your participation is early registration and subsequent payment of the registration fee – until 15.5. 40€, from 16.5. to 31.5. 45€, from 1.6. to 10.6. 50€. The fee is payable exclusively by bank transfer and payment check is possible via our transparent account. This fee includes participation in the event, provision of water rescue, referees, timekeeping, one breakfast and two hot meals. Additional refreshment options will be available at the Bufet Nad Jazerom (above the lake) and the Bufet Plaz (at the beach). Those who want to indulge in a more upscale meal and setting also have the Mango Restaurant, adjacent to the lake area. For more information, please see the competition regulations.

The main space for participants and also the show office will be the Bufet Nad Jazerom. Here you will find everything you need for the smooth running of the whole event. The presentation of the swimmers, the opening of the event and the closing ceremony will take place here. Parking will be provided also here at the price of 5€ for two days in the parking lot at the Bufet Nad Jazerom. Those interested in staying in a tent or their own caravan can arrange their own accommodation at the Bufet Plaz. The price for a regular tent is 10€ per day, for a caravan 20€ per day. All the land on the lake and its surroundings is private, so we respect the prices for services provided by their owners.

All further information about the event and its organisation can also be found on our website www.velkavoda.sk , in case of questions please write to info@velkavoda.sk.

Before registering, please read carefully the competition regulations. Please note that wetsuits are not allowed, an inflatable buoy and a swim cap with the start number are compulsory. You will be given one before the start.
Registračný formulár: