Propozície (SK)

Propozície 24hodinovka ĽMVv o. z.

Štvrtý ročník 24-hodinového diaľkového vytrvalostného plávania na otvorenej vode 15 – 16  Júna 2024

(organizátor Ľadové Medvede Veľká voda o. z. si vyhradzuje právo na úpravu a upresnenie)

Miesto konania

 • areál malého jazera Nové Košariská, Dunajská Lužná

Dátum  a čas konania

 • 15.6.2024 od 12.00 hod (vstup do vody a štart pretekov) do 16.6.2024 do 12.00 hod (výstup z vody a ukončenie pretekov)
 • Vstup na podujatie je povolený len na základe registrácie a platby štartovného online BEZHOTOVOSTNE DO 10.6.2024.
 • Športové podujatie ma limitovaný počet plavcov na 150 učastníkov.
 • Prezencia registrovaných a prideľovanie štartovacích čísel
  15.6.2024 od 9.00 do 11.00hod.

Kategórie

 • Jednotlivci ženy a muži:

Juniori od 10 do 18 rokov

Masters A od 19 do 34 rokov

Masters B od 35 do 50 rokov

Masters C od 51 do 64 rokov

Masters D od 64 vyžšie

 • Štafety 4/5/6 členné (ženské, mužské, zmiešané, seniorské 64+), štafety v iných počtoch nebudú vyhodnotené

Podmienky účasti

 • Registrácia na stránke www.velkavoda.sk
 • Jednotlivci sa registrujú samostatne
 • Členovia štafiet sa registrujú samostatne a pri registrácii uvedú meno vedúceho štafetynázov štafety. Vedúci štafety si štafetu organizuje a dohliada na ňu počas pretekov. Vedúci štafety je primárnym kontaktom pre organizátorov
 • Platba štartovného a ostatných poplatkov spojených s priebehom pretekov je do 10. Júna 2024, výhradne elektronicky na bankový účet.
 • Štartovné sa v prípade neúčasti nevracia ( je možné ho presunúť na iného plavca)
 • Plavci v kategórii jednotlivci pri registrácii musia uviesť svoj aktuálny čas plávania na 1000 m.
 • Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášku plavca jednotlivca v prípade vysokého záujmu účasti v tejto kategórii. Výber bude stanovený na základe predošlých účastí a dosiahnutých výsledkov vo vytrvalostných plávaniach
 • Plavci jednotlivci a plavci v štafetách musia pri prezentácii podpísať formulár čestného prehlásenia, že majú dobrý zdravotný stav, sú si vedomí náročnosti podujatia a zúčastňujú sa ho na vlastné riziko
 • Počet  účastníckych štafiet nie je limitovaný
 • V opodstatnených prípadoch sa môže najneskôr do 10:00 15.6.2024 pred štartom pretekov, u správcu registrácie uskutočniť zmena v registrácii (zámena plavca / člena štafety)

Účastnícky poplatok

 • Od 1.4.2024 do 15.5.2024 – 40€ osoba
 • Od 16.5.2024 do 31.5.2024 – 45€ osoba
 • Od 1.6.2024 do 10.6.2024 – 50€ odoba

Povinná výbava účastníkov

 • Všetci plavci majú povinné použitie bezpečnostného plaváku (bójka) a počas nočného plávania svetelné signalizačné zariadenie na hlavách alebo na plaváku.
 • Každý plavec – plavkyňa v kategórii jednotlivec aj štafeta je povinný mať počas plávania na hlave plaveckú čiapku so svojim štartovným číslom, podľa ktorého je celý priebeh pretekov identifikovaný najmä plávaním cieľovou čiarou a pri výstupe z vody. V štafetách je jeden čip a jedna čiapka s číslom, ktorú musí mať aktuálne plávajúci člen štafety.

Nepovolená výbava účastníkov

 • Plavci nemajú povolené používať neoprénový oblek alebo neoprénové plavky, plutvy, alebo akékoľvek prvky a časti oblečenia znevažujúce charakter športového podujatia

Trasa plávania

 • Dĺžka jedného úseku – denná trasa 1200 m a nočná trasa 300 m.
 • Trasa bude vyznačená bójkami a počas nočného plávania osvetlená. Bójky budú označené blikajúcim svetlom, breh a mólo svetlom.
 • Predpokladaná teplota vody 18° až 22° C

Plavecký režim

 • Kategória plavec jednotlivec môže mať prestávky s výstupom z vody, čo nahlási organizátorom, počet a dĺžka výstupov nie je limitovaná.
 • Štafeta má počas podujatia vo vode vždy len jedného plavca, pričom doba pobytu jedného plavca štafety vo vode nie je stanovená a taktiež striedanie plavcom nie je stanovené vopred nahláseným poradím a je ľubovoľné
 • Jednotlivec a aj štafeta môžu účasť predčasne ukončiť, pričom im bude započítaný  a vyhodnotený odplávaný čas a dĺžka odplávanej trasy

Meranie dĺžky a času

 • Meria sa preplávaná vzdialenosť kumulatívne
 • V prípade štafiet musí byť jeden z členov štafety vždy vo vode
 • Preplávaná vzdialenosť sa počíta súčtom otočení preplávaním pod elektronickou bránou, ktorá zaznamená elektronický čip plavca. Medzi 12:00 a 21:00 sa počíta 1200 m, medzi 21:00 a 5:00 sa počíta 300 m a medzi 5:00 a 12:00 sa počíta 1200 m. Zmena dĺžky trate bude riadená organizátorom preteku. Každý plavec , ktorý prepláva elektronickú bránu pred stanoveným časom na zmenu dĺžky trate, automaticky bude pokračovať na rovnakej trase ďalšie kolo.

Penalizácia

 • Plavec v prípade nepovoleného skracovania trate bude penalizovaný odpočítaním celého kola t.j. 1200 m, resp. 300m podľa doby plávania, v ktorej došlo ku skracovaniu trate plavcom
 • V prípade opakovaného porušenia pravidiel je organizátor oprávnený plavca vylúčiť zo súťaže

Vyhradenie práva organizátora

 • V prípade extrémneho zhoršenia sa počasia si organizátor vyhradzuje právo podujatie prerušiť alebo aj zrušiť, čo bude včas oznámené zvukovým signálom
 • Podujatie môže byť v čase jeho príprav zrušené resp. presunuté na iný termín z dôvodu nariadenia ÚVZ
 • Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášky v prípade včasného nezaplatenia štartovného resp. nedôstojného správania sa účastníka, čo posúdi organizačný štáb podujatia
 • Zakazuje sa požitie alkoholických nápojov zúčastneným plavcom počas trvania podujatia Organizátor si v prípade preukázania požitia alkoholických nápojov plavcom jednotlivcom alebo členom štafety vyhradzuje právo týchto z účasti vylúčiť (DSQ) bez vrátenia štartovného

Občerstvenie a stravovanie počas konania podujatia

 • Organizátor zabezpečí pre účastníkov pitný režim (minerálna voda a teplý čaj)  a polpenziu – raňajky (nedeľa) a dve teplé jedlá (jedno za deň)
 • Ďalšie občerstvenie a stravovanie si zabezpečuje účastník vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. Podľa potreby a záujmu bude k dispozícii otvorený bufet počas konania celého podujatia
 • V priestoroch podujatia budú zabezpečené potrebné hygienické zariadenia
 • Účastník je zodpovedný za dodržiavanie hygieny a ochrany životného prostredia v mieste konania podujatia
 • Účastník je povinný vyvarovať sa rušenia nočného pokoja medzi 22:00 večer a 6:00 ráno, vyvarovať sa nadmerne hlučného hlasového prejavu a púšťaniu reprodukovanej hudby s nadmernou hlasitosťou

Bezpečnosť a ochrana

 • Bude zabezpečená stála 24-hodinová zdravotná ochrana s  vozidlom pohotovostnej služby
 • Na vode bude počas celého podujatia záchranný čln pre prípad potreby pohotového zásahu

Ocenenia a upomienkové predmety

 • Všetci aktívni účastníci budú odmenení účastníckym diplomom
 • V každej kategórii bude vyhodnotené 1., 2. a 3. miesto

Médiá a publicita

 • Mediálne pokrytie zabezpečuje organizátor spoločne s partnerom
 • Organizátor si vyhradzuje výlučné právo poskytovať informácie pre médiá a verejnosť o konaní, priebehu a výsledku podujatia
 • Účastníci podujatia súhlasia s vyhotovovaním obrazových a zvukových záznamov a ich publikovaním v médiách

Peter Blažek

Predseda o. z.

ĽADOVÉ MEDVEDE Veľká voda, o. z.

24-Hodinovka ĽADOVÝCH MEDVEĎOV Veľká voda o.z.

15.6.  – 16. 6. 2024 od 12.00 do 12.00

(ďalej len „Podujatie)

Čestné vyhlásenie

Podpísaný/á

___________________________________________

Narodený/á  _____.  _____.  _____

Zdravotná poisťovňa ______________

 • Čestne vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a som si vedomý/á náročnosti Podujatia.
 • Čítal/a som propozície a pokyny k Podujatiu, ktoré sa zaväzujem dodržiavať.
 • Rozumiem, že Podujatia sa zúčastňujem na vlastné riziko. Viem, že môžem kedykoľvek podujatie prerušiť.
 • Bol/a som informovaný/á o prítomnosti záchrannej zdravotníckej služby.
 • Zaväzujem sa dodržiavať aktuálne platné nariadenia ÚVZ pre okres Senec

V Dunajskej Lužnej, 15.6.2024

—————————-

Podpis účastníka

Príloha – mapa dennej a nočnej trate

Príloha – organizačné usporiadanie areálu